COASTFRAG – Effekter av fragmentering og tap av naturområder på økosystemer i kystsonen og betydningen for bærekraftig forvaltning i et klima i endring

Menneskelige aktiviteter og klimaendringer påvirker miljøet, både i Norge og i resten av verden. I kystnære farvann forårsaker dette fragmentering (oppsplitting) og tap av natur, med påfølgende nedgang i biologisk mangfold, noe som forstyrrer økosystemenes funksjon. Som en konsekvens blir vi som mennesker også berørt.

De mange varene og tjenestene vi får fra kystøkosystemene er i fare. Tangsamfunn er en type «blå skog» som vokser på fjell og steinstrender i fjæresonen langs hele vår kyst. Disse skogene er viktige for oss mennesker på mange måter, både direkte og indirekte.

Tangsamfunn er svært viktige for både oss mennesker og for naturen. De hjelper til med å regulere klimaet gjennom karbonlagring, tilbyr mat og ly for mange organismer og bidrar med råvarer som vi bruker som mat, dyrefôr, gjødsel og annet. Vi vet at tangsamfunnene er under press fra menneskelige aktiviteter og klimaendringer, men har fortsatt ikke nok kunnskap om konsekvensene av dette presset.

COASTFRAG skal øke kunnskapen vår slik at vi bedre kan beskytte disse økosystemene. Prosjektet skal studere hvordan fragmentering (oppsplitting) og tap av natur, sammen med endringer i temperatur, vannkvalitet, bølgeeksponering og beitetrykk, påvirker tangsamfunn over hele Europa. Forskningen inkluderer feltarbeid i tidevannssonen og eksperimenter i kontrollerte bassenger. Data vil bli analysert for å lage modeller og for å kunne si noe om hva vi forventet å se i en fremtid med et skiftende klima.

COASTFRAG er finansiert av Norges forskningsråd (avtale nr. 314314). Prosjektet ledes av NIVA – Norsk institutt for vannforskning, med partnere fra Norge, Estland, Storbritannia, Spania og Italia.